Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “SPORTA MEDICĪNA1” PERSONAS DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

[1] Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Sporta medicīna1” (turpmāk – Iestāde), vienotās reģistrācijas Nr. 40003297311, juridiskā adrese: Brīvības iela 155/3, Rīga, LV-1012

[2] Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Jana Siliņa
a. Sarakstes veidā: Rīga, Brīvības iela 155/3, Rīga , LV1012
b. Telefoniski: 67557983
c. E-pasta saziņas veidā: sportmed@latnet.lv

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

[3] Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.

[4] Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
a. fiziskajām personām – Iestādes klientiem (pacientiem), (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
b. Iestādes apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
c. Iestādes interneta mājaslapas apmeklētājiem.

[5] Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Iestādes interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

[6] Iestāde rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

[7] Savā darbībā Iestāde:
a. aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
b. informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;
c. datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;
d. īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;
e. īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātas sekas.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

[8] Iestāde apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
a. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
   i. pacienta identificēšanai;
   ii. pacienta pieraksta pie Iestādes speciālistiem noformēšanai;
   iii. pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
   iv. atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie Iestādes speciālistiem;
   v. medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
   vi. ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
   vii. pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
   viii. norēķinu administrēšanai;
   ix. parādu piedziņai no debitoriem
   x. pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
   xi. pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
   xii. līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
b. zinātniskās darbības veikšanai attiecībā uz klīniskajiem pētījumiem;
c. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
d. pacientu, Iestādes darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
e. informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E – veselība) ievadei.


[9] Iestāde apstrādā pacientu personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu:
a. medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9.panta otrās daļas h) punkts);
b. ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9.panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.panta otrā daļa);
c. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Iestādei saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9.panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
d. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Iestādes likumīgās intereses tiesā (Regulas 9.panta otrās daļas f) punkts);
e. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Iestādes leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);
f. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts);
g. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas d) punkts).

INFORMĀCIJAS APJOMS, KAS TIEK UZKRĀTS

[10] Savā pamata darbībā Iestāde no Datu subjekta primāri iegūst pamata informāciju, kas nepieciešama attiecīgās personas nepārprotamai identifikācijai ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un saziņas nodrošināšanai:
a. Vārds
b. Uzvārds
c. Personas kods (identifikācijas numurs)
d. Adrese
e. Telefona numurs un/ vai e-pasta adrese
f. Darba vietas nosaukums


[11] Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Iestāde no Datu subjekta un no citām trešajām pusēm var iegūt papildus informāciju, kas primāri aptver, bet neaprobežojas ar nosūtījumu informāciju, informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās ārstniecības epizodes ietvaros.


[12] Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifika un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.


[13] Iestāde apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā.

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

[14] Iestāde apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Iestādei pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.


[15] Iestāde nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

DATU IZMANTOŠANAS UN IZSNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

[16] Iestādes rīcībā esošie un pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek izmantoti:
a. Iestādes darbības nodrošināšanai un tik tālu cik tas ir nepieciešams iespējami kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanā;
b. sadarbības veidošanai ar citām trešajām personām, pacienta ārstniecības procesa realizācijai.


[17] Iestāde sadarbojoties ar trešajām pusēm, attiecībā uz nepieciešamo datu iegūšanu un nosūtīšanu, savas darbības īsteno tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē Iestādes iespējas attiecībā uz personas datu apmaiņas pasākumu realizāciju.


[18] Iestāde savā ikdienas darbā īsteno pasākumus, personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem, paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to pacientu datiem, kuri tiem nepieciešami darba pienākumu izpildei.


[19] Iestāde nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai pašam Datu subjektam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Datu subjektu saistītajām personām, tiek veiktai tikai gadījumos, ja ir saņemta Datu subjekta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta.


[20] Iestāde neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Datu subjekta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti.


[21] Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota izmantojot e-pasta saziņas iespējas, Iestāde nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Datu subjekta piekrišanas saņemšanas.


[22] Veicot datu nosūtīšanu izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, t.sk., informācijas sistēmu pašapkalpošanās platformas, Iestāde īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai šifrēšanas metodes.


[23] Iestāde nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.


[24] Iestāde ir tiesīga nodot Personas datus Iestādes pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz Iestādei nodrošināt tās funkciju izpildi. Šādā gadījumā tiek ievērots princips attiecībā uz nododamo datu minimizēšanu.


[25] [24] punktā minētajā gadījumā Iestādes pakalpojumu sniedzēji, kas saņem un apstrādā personas datus ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, un ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka Iestāde pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.


[26] Iestāde datu nodošanu uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas) veic tikai gadījumos, ja ir saņemta Datu subjekta rakstveida piekrišana.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

[27] Iestāde glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
a. kamēr tiek izpildītas no starp Iestādi un Klientu noslēgtā līguma izrietošās saistības vai Klientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
b. kamēr Iestādei pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt attiecīgos datus;
c. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta lūgumā/iesniegumā minētais;
d. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
e. Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas.


[28] Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka Klienta datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTU TIESĪBAS

[29] Iestāde nodrošina pacienta tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.


[30] Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Iestādei piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Iestādei veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Iestādes pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


[31] Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
a. rakstveida formā klātienē Iestādē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
b. elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: sportmed@latnet.lv
c. nosūtot Iestādei vēstuli pa pastu.


[32] Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Iestāde pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


[33] Iestāde sniedz atbildi Klientam pēc iespējas īsākā laikā, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.


[34] Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).


[35] Iestāde nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.


[36] Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Iestādes apstrādē esošiem personas datiem.


[37] Šā dokumenta [36] punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Iestādes darbinieku ) tiesībām un brīvībām.


[38] Iestāde apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

[39] Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē Iestādē, nosūtot papīra formātā izmantojot pasta pakalpojumus, vai nosūtot e-pasta veidā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.


[40] Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.


[41] Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.


[42] Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto līgumu starp Iestādi un Klientu).

MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

[43] Iestādes mājaslapa var izmantot sīkdatnes.


[44] Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam izmantot Iestādes interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot apmeklētājam mājaslapas izmantošanas iespējas.


[45] Iestādes mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Iestāde nenes atbildību.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

[46] Iestāde patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Iestāde iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.


[47] Iestāde saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Iestādes mājaslapā.

lv

Piesakies jau šodien: +371 26492714